hero1

Coosto’s Trial Terms of Service

 
Coosto’s Trial Terms of Service

Laatst bijgewerkt: 10 Oktober 2018

1. Introductie 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van de Trial versie van Coosto door de Gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor de volledige periode dat de Gebruiker gebruikt maakt van de Coosto Trial van toepassing op de Gebruiker. Het gebruik van de Trial versie middels de Coosto App valt hier ook onder. 

1.2 Voor het gebruik van onze dienstverlening heb je passende hardware en software nodig alsook toegang tot het internet. Het is daarnaast sterk aangeraden om ten minste één account te hebben op minimaal één Social Media Platform. De kwaliteit van onze dienstverlening is afhankelijk van bovenstaande factoren.
 

2. Toepassing Algemene Voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn een juridisch bindend contract tussen de Gebruiker en Coosto aangaande het gebruik van Coosto en treedt in werking op de datum van gebruik van de Trial door de Gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden zullen te allen tijde toegankelijk zijn in het Coosto Trial Product in het Settings Menu.

2.2 Bij het gebruiken van de Trial verklaart de Gebruiker dat de Trial alleen voor professionele en zakelijke doeleinden zal worden gebruikt. Indien de Gebruiker een organisatie is, heeft het individu welke deze Algemene Voorwaarden gebruikt het recht om overeenkomsten met bindende kracht te tekenen namens de Gebruiker. Alle verplichtingen voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden zullen per omgaande doorwerken op de Gebruiker alsook op het individu welke namens de Gebruiker gebruik maakt van Coosto Trial. De Gebruiker verklaart minimaal 18 jaar oud te zijn alsook de bevoegdheid te hebben juridisch bindende contracten aan te gaan namens de Gebruiker. Daarnaast verklaart de Gebruiker hierbij niet eerder toegang tot Coosto te zijn ontnomen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop het account van de Gebruiker gebruikt zal worden en dient er te allen tijde zorg aan bij te dragen dat het account van de Gebruiker niet voor doeleinden zal worden gebruikt welke niet stroken met de redelijkerwijs te verwachten veiligheids- en privacy waarborgen van Coosto. De Gebruiker is daarnaast ook zelf verantwoordelijk voor de content die de Gebruiker plaatst met behulp van Coosto. 
 

Privacy
2.3 Wanneer de Gebruiker voldoet aan de vereisten gesteld in de Algemene Voorwaarden alsook hier akkoord mee gaat, geeft Coosto de Gebruiker toestemming om gebruik te maken van haar dienstverlening. Bij het aangaan van een account voor de Coosto Trial, zal Coosto een aantal persoonsgegevens van de Gebruiker welke namens het bedrijf een account afsluit opvragen. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Coosto, dient de Privacy Statement van Coosto gelezen te worden. De  Privacy Statement van Coosto maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 

3. Coosto Product
3.1 Als de Gebruiker zich aanmeldt voor een Trial van Coosto, krijgt de Gebruiker kosteloos toegang tot Coosto voor een gratis proefperiode van 14 dagen, tenzij anders afgesproken. Na deze periode zal het account automatisch geblokkeerd worden. Alle gegevens die worden ingevoerd bij een Trial zullen worden verwijderd na beëindiging van de proefperiode, tenzij de Gebruiker expliciet aangeeft deze gegevens over te willen nemen naar het betaalde account. 

3.2 Indien de Trial zal worden aangevraagd door concurrenten van Coosto, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coosto zal de toegang per omgaande worden afgesloten. De concurrent gaat hierbij akkoord dat voor zover schade voortvloeit aan Coosto wegens dit onrechtmatige gebruik, de concurrent hiervoor aansprakelijk zal worden gesteld. 

3.3 De Trial mag alleen gebruikt worden zoals vastgesteld in deze Algemene Voorwaarden of wat naar redelijkheid en billijkheid te rechtvaardigen valt door de Gebruiker. Er mag geen gebruik worden gemaakt van de Trial op enige andere wijze zoals middels het gebruik van robots, spiders of andere scrapers. Coosto kan niet aansprakelijk worden gehouden door Gebruiker of andere derde partijen wegens veranderingen in Coosto dan wel voor de daarbijbehorende voorwaarden. 

3.4  Coosto behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Coosto dienstverlening, ten allen tijde en zonder kennisgeving te kunnen wijzigen, op te schorten, te beperken dan wel stop te zetten. Coosto is in geen enkel geval aansprakelijkheid voor het verwijderen dan wel blokkeren van toegang tot Coosto dienstverlening. Zonder enige kennisgeving dan wel aansprakelijkheid tegen de Gebruiker dan wel andere relevante derden, behoudt Coosto het recht om limieten, beperkingen of blokkades op te leggen voor het gebruik van alsook voor de toegang tot de Coosto dienstverlening. 

3.5 Bij het gebruik van de Trial dient de Gebruiker te allen tijde te voldoen aan de Algemene Voorwaarden alsook aan de wetgeving van toepassing. Indien er gegronde reden zijn om te twijfelen dat Gebruiker niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden of wetgeving, behoud Coosto het recht voor zich om de toegang van de Gebruiker aan de Trial (tijdelijk) te beperken, bepaalde inhoud te verwijderen, toegang te ontzeggen of het account te blokkeren. Coosto behoudt het recht ook andere maatregelen te nemen, indien redelijkerwijs noodzakelijk. 

3.6 Coosto garandeert niet de aanwezigheid, accuraatheid, volledigheid, vertrouwelijkheid of update van data of informatie welke wordt getoond door een Coosto Product. 
 

4. Het gebruik van onze dienstverlening
4.1 Het gebruik van de dienstverlening van Coosto en de inhoud welke daarmee wordt geplaatst door de Gebruiker, moet in lijn zijn met de gebruiksregels van dit hoofdstuk. Coosto behoudt het recht om gebruikers te controleren op het naleven van deze gebruiksregels. 

Gebruiksrechten algemeen
4.2 Alle dienstverleningen van Coosto dienen op een correcte, professionele en legale wijze te worden gebruikt alsook zonder opzettelijk schade te veroorzaken aan Coosto of derden.  Coosto verleent de Gebruiker of anderen derden geen intellectueel eigendomsrechten. De Gebruiker verkrijgt derhalve een niet sublicentieerbaar gebruiksrecht. Indien door het toedoen van Gebruiker of aan de Gebruiker verbonden derden, op onbevoegde wijze gebruik wordt gemaakt van onze intellectuele eigendomsrechten, zal het gebruik van Coosto door de Gebruiker worden opgeschort voor verder onderzoek. Indien hieruit schade voortvloeit voor Coosto dan wel andere derden, zal deze schade worden verhaald op de Gebruiker. 

4.3 De Gebruiker is verantwoordelijk voor de data welke in het account van de Gebruiker wordt bewaard. Hieronder valt contact welke vanuit Coosto zijn verstuurd alsook de notities die de Gebruiker maakt in Coosto. Coosto is niet verantwoordelijk voor het verliezen of beschadigd gaan van de inhoud welke in Coosto wordt bewaard door de Gebruiker. De Gebruiker is namelijk altijd verantwoordelijk voor en eigenaar van de data van de Gebruiker. Coosto is niet verantwoordelijk voor iedere racistische, ongepaste dan wel schadelijke reactie welke met behulp van Coosto wordt geplaatst. De Gebruiker vrijwaart Coosto van alle schade voortvloeiende uit dergelijke ongevallen. 

4.4 De Gebruiker geeft met het akkoord gaan van de Algemene Voorwaarden aan dat de Gebruiker Coosto nimmer zal gebruiken voor illegale doeleinden of voor doeleinden in strijd met (inter-) nationale wetgeving. 

 • De Gebruiker mag nooit de rechten van derden schaden of een derde aansporen om dit te doen. 
 • Het is de Gebruiker verboden te interveniëren met de beveiligingsmaatregelen van Coosto door onder meer functies (proberen) uit te schakelen dan wel te omzeilen welke het kopiëren dan wel achterhalen van de broncode onmogelijk maken. 
 • Het (proberen te) hacken van producten van Coosto zijn verboden, alsook iemands account over te nemen of om gebruik te maken van Coosto met kwaadaardige bedoelingen. 
 • Het is de Gebruiker daarnaast ten strengste verboden Coosto te kopiëren, te decompileren, gebruik te maken van reverse engineering, disassembleren, proberen om de broncode af te leiden, te wijzigen, decoderen of afgeleide werken van Coosto te maken. 

4.5 Het is de Gebruiker ten strengste verboden om de servers dan wel het gebruik van andere Gebruikers te beïnvloeden door onder andere:

 • Het uploaden of anderszins verspreiden van virussen, adware, spyware, worms of andere vormen van kwaadaardige codes. 
 • Het verspreiden van aanbiedingen dan wel advertenties aan andere Gebruikers van Coosto producten.
 • Het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens zonder de expliciete toestemming van andere Gebruikers van Coosto producten.
 • Het verstoren van netwerken, apparaten of servers welke op welke manier dan ook verbonden zijn met het leveren van de Coosto dienstverlening.
 • Het ondernemen van acties welke een onredelijke dan wel een onevenredige belasting oplegt aan de infrastructuur en servers van Coosto dan wel aan Coosto gelieerde ondernemingen. 

4.6 Het is de gebruiker ten strengste verboden om zich schuldig te maken aan identiteitsfraude dan wel zich voor het publiek te verhullen achter de persoonsgegevens van een ander individu. Hierbij hoort ook het betreden tot de Coosto Trial onder valse persoonsgegevens van welke aard dan ook. Coosto behoudt het recht bij constatering hiervan, per omgaande de toegang tot Coosto producten te stoppen. 

4.7 De Gebruiker mag de data die beschikbaar is in Coosto nooit gebruiken voor doeleinden welke niet stroken met de redelijkerwijs te verwachten veiligheids- en privacy waarborgen van Coosto. Denk hierbij onder andere aan:

 • Het bijhouden, waarschuwen of monitoren van gevoelige gebeurtenissen (waaronder, maar niet beperkt tot, protesten, bijeenkomsten of vergaderingen georganiseerd door een gemeenschap).
 •  Het verwerken van informatie met betrekking tot een opsporing, hiermee in verband staande onderzoeksdoeleinden of aangaande een lopend strafrechtelijk onderzoek.
 • Het identificeren, proberen te identificeren, targetten, traceren, segmenteren op basis van bijzondere persoonsgegevens alsook monitoren of controleren van personen.
 • Het verwerken van informatie betreffende etnische afstamming, ras of afkomst, tenzij bedoeld om (indirecte) discriminatie of ongerechtvaardigde praktijken op het gebied van rechtshandhaving vast te stellen.
 • Het verwerken van informatie betreffende terroristen, extremisten of terroristische en/of extremistische organisaties.

4.8 Indien gegevens, welke niet anders dan door een Coosto Product gegenereerd kunnen zijn, worden gepubliceerd, dient ten alle tijden een bronvermelding naar Coosto te worden geplaatst. Indien de gegevens niet volledig worden gebruikt of indien deze gegevens in een andere context worden geplaatst, behoud Coosto het recht om deze gegevens te laten verwijderen alsook de toegang tot Coosto (tijdelijk) op te schorten. Coosto is niet aansprakelijk voor de inhoud in Coosto voor de Gebruiker of een derde partij noch geeft Coosto een garantie dat de inhoud welke middels Coosto is verzameld via de Trial juist en compleet is. Coosto verwerpt aansprakelijkheid daarnaast ook voor inhoud in Coosto welke mogelijk onwettig, aanstootgevend, schadelijk, onnauwkeurig of anderszins ongepast is. 

Security
4.9 Het is de Gebruiker ten strengste verboden om inbreuk te maken op de beveiligingstechnologie, dan wel deze te omzeilen of op onrechtmatige wijze uit te schakelen. Gebruiker mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming geen handelsnamen, domeinnamen, woord-, vorm- en beeldmerken, modellen, auteursrechten, databankrechten, merkrechten, met name octrooirechten, know-how en modelrechten van Coosto gebruiken. Daarnaast maakt Coosto gebruik van bronnen waar rechten van derden op kunnen rusten. De Gebruiker erkent de rechten van derden en zal op geen enkele wijze inbreuk maken op de rechten van intellectueel eigendom van derden. Coosto wordt niet aansprakelijk gehouden indien de Gebruiker toch inbreuk maakt op deze rechten

4.10 Gebruiker is zich ervan bewust dat bij het gebruik van Coosto ook rekening moet worden met de Algemene Voorwaarden van de verschillende Social Media Platformen waarvan door de Gebruiker gebruik wordt gemaakt middels Coosto. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de websites van de desbetreffende platformen. Zie artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden voor de Algemene Voorwaarden van deze partijen. 
 

Dienstverlening derde partijen
4.11 De Gebruiker dient verantwoordelijkheid te dragen voor de volledigheid, veiligheid, vertrouwelijkheid en juistheid van de accountinformatie welke aan Coosto wordt verstrekt. De Gebruiker dient er zorg voor te dragen dat de inloggegevens van de Gebruiker op een vertrouwelijke wijze worden opgeslagen. Per omgaande zal de Gebruiker Coosto informeren in het geval van een onbevoegde toegang tot Coosto waar de Gebruiker van heeft kennis genomen dan wel indien middels de inloggegevens van de Gebruiker onbevoegde toegang in Coosto heeft plaatsgevonden. De Gebruiker heeft, tenzij dit expliciet door Coosto schriftelijk is vermeld, geen recht om het account te delen, verkopen, verhuren, huren of op andere wijze de toegang naar Coosto te faciliteren aan derden.

4.12 Indien de Gebruiker gebruik maakt van de dienstverlening van een derde partij bij gebruik van de Trial van Coosto, neemt de Gebruiker alle risico’s hieruit voortvloeiende voor eigen rekening. De Gebruiker begrijpt en gaat akkoord met het feit dat Coosto niet aansprakelijk gehouden kan worden voor schade voortvloeiende van het gebruik van de dienstverlening van de derde partij door de Gebruiker. Ook is Coosto niet aansprakelijkheid te houden in geval de Gebruiker toestemming verleent aan de derde partij voor toegang tot de gegevens van de Gebruiker en deze onder andere middels de Trial verkrijgt. 
 

Dataveiligheid & AVG
4.13 Indien de Gebruiker gebruik maakt van de Trial, waarbij persoonsgegevens door gebruik van de Trial zullen worden verwerkt kan een verwerkersovereenkomst met Coosto worden afgesloten. Wanneer deze verwerkersovereenkomst wordt afgesloten, maakt deze overeenkomst uit van deze Algemene Voorwaarden. De Verwerkersovereenkomst kan worden opgevraagd bij Coosto, welke per omgaande aan de Gebruiker zal worden verzonden voor het invullen, ondertekenen en retourneren ervan aan Coosto door de Gebruiker. Voor het opvragen van deze Verwerkersovereenkomst alsook voor vragen omtrent de Trial kan de Gebruiker mailen naar legal@coosto.com.  

4.14 De Gebruiker zal niet in strijd handelen met de rechten van een derde, waaronder copyright, trademark, patenten, privacy rechten, intellectueel eigendomsrechten. Hierbij valt ook onder dat er niet in strijd zal handelen met de wet- en regelgeving alsook met de gebruikstermen van Coosto. De inhoud van de Gebruiker zal niet aanstootgevend, pornografisch, intimiderend, bedreigend, hatelijk of anderszins ongepast zijn. Coosto behoudt zich het recht het toegang tot de Trial per omgaande te blokkeren indien de Gebruiker inhoudt van zojuist genoemde categorieën plaatst of wil plaatsen met behulp van Coosto. 

4.15 Coosto heeft geen verplichting tot het controleren dan wel tot het toezicht houden op het content alsook het gebruik van de Gebruikers of door derden. Coosto zal haar uiterste best doen alle Gebruikers te controleren op de naleving van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, echter heeft Coosto hier geen verplichting toe. De Gebruiker erkent hierbij en gaat ermee akkoord dat Coosto het recht heeft om alle via de Coosto Trial verzonden dan wel ontvangen berichten te mogen controleren op naleving van deze Algemene Voorwaarden. Coosto aanvaardt geen aansprakelijkheid dan wel verantwoordelijkheid indien hieruit schade dan wel verlies is ontstaan als gevolg van het gebruik van de inhoud. Tijdens een dergelijke controle kan informatie worden onderzocht, vastgelegd, gekopieerd en gebruikt in overeenstemming met onze Privacy Statement

5. Algemene Voorwaarden Derde Partijen
5.1 Coosto is een Social Media Management Tool waarmee data tussen Coosto en Derde Partijen wordt uitgewisseld. Wanneer de Gebruiker een Social Account koppelt, geeft de Gebruiker hier toestemming voor. Zonder het expliciete consent van de Gebruiker, kan dit niet plaatsvinden. 

5.2 Bij het koppelen van een Social Account, dient de Gebruiker akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van het desbetreffende platform. De Partijen waar Coosto voor de Trial mee werkt zijn: Facebook

(https://www.facebook.com/terms.php), Twitter (https://twitter.com/en/tos), Instagram(https://help.instagram.com/), Youtube (https://www.youtube.com/t/terms) en Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/). Coosto draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door de desbetreffende partijen. 

6. Beëindiging van de overeenkomst|
6.1 Het is op ieder gewenst moment mogelijk door de Gebruiker om de dienstverlening van Coosto stop te zetten of te downgraden.De dienstverlening zal automatisch worden stopgezet na de proefperiode van de Trial. 

6.2 Coosto behoudt het recht om de dienstverlening aan de Gebruiker op ieder moment stop te kunnen zetten. Hieronder valt ook het recht om de Gebruiker toegang tot de Trial te weigeren voor welke reden dan ook, op ieder willekeurig tijdstip, zonder de Gebruiker hierover van tevoren te notificeren. Indien de Gebruiker geen toegang heeft tot de Trial wegens het overtreden van de Algemene Voorwaarden, vrijwaart de Gebruiker Coosto voor alle soorten schade die hieruit al dan niet voortvloeit. Indien dit zonder juiste reden gebeurt. zal Coosto per omgaande de Gebruiker weer toegang geven tot Coosto Trial met inachtname van de resterende dagen van de proefperiode
 

7. Aansprakelijkheid
7.1 Coosto levert een Trial als een niet op maat gemaakte product waarbij geen garanties, voorwaarden, verklaringen van welke aard dan ook, expliciet noch impliciet van aard zullen resulteren in de aansprakelijkheid van Coosto. Het gebruik van de Trial komt altijd voor eigen risico van de Gebruiker. Coosto wordt hierbij gevrijwaard samen met de aan ons gelieerde ondernemingen alsook de directeuren, werknemers, licentiegevers en dienstverleners van Coosto en van de aan Coosto gelieerde ondernemingen voor iedere bekende of onbekende aanspraak tegen deze partijen. 

7.2 Coosto is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker voor verliezen of schade voortvloeiende uit deze overeenkomst of komende uit het gebruik van de Trial door de Gebruiker. Onder geen enkele voorwaarde is Coosto aansprakelijk voor een derde partij dienstverlener, Sociale Platform, activiteiten uitgevoerd door derde partijen, wegens internetconnecties of wegens schade of verliezen voortvloeiende uit ongeautoriseerde toegang tot de Trial of de account van de Gebruiker of de daarbij behorende data. 

7.3 Coosto is niet aansprakelijk voor indirecte, punitieve, incidentele of uitzonderlijke schade dan wel voor gevolgschade. Het verlies van inkomsten, goodwill of andere onwaardeerbare verliezen, welke resulteren uit het al dan niet kunnen gebruiken van de Trial, Sociale Platformen dan wel activiteiten van derde partijen of de connectie tot het internet. Daarnaast is Coosto niet aansprakelijk voor het verlies van inkomsten voortvloeiende uit pogingen van derden tot het verkrijgen van onbevoegde toegang in de Trial.

7.4 Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt Coosto geen aansprakelijkheid met betrekking tot uw gebruik van enige diensten die kosteloos worden verstrekt. Elke aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag (excl. BTW) dat de Gebruiker in de 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkheidsclaim heeft betaald. Er kan geen aansprakelijkheid worden geclaimd als gevolg van fouten of storing in de Software of de Service. 

7.5 Er kunnen geen rechten worden onttrokken aan adviezen, uitspraken of informatie welke geschreven dan wel mondeling aan de Gebruiker zijn verstrekt.
 

8. Geschiloplossing
8.1 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing in geval van een geschil of schade tussen Coosto alsook de aan haar gelieerde ondernemingen en de Gebruiker welke voortvloeit uit het gebruik van de Trial. 

8.2 Coosto en de aan haar gelieerde ondernemingen zullen worden gevrijwaard van alle verliezen, schades, overtredingen, aansprakelijkheden en kosten waaronder kosten voor juridische bijstand voortvloeiende uit een zaak tegen Coosto.

8.3 Indien de Gebruiker in strijd met deze algemene voorwaarden handelt, dan wel onze rechten of van een ander op een onrechtmatige wijze schenden, behoudt Coosto het recht om een gerechtelijke procedure tegen de Gebruiker te beginnen. Alle kosten, alsook voor juridische bijstand welke Coosto hierdoor noodzakelijkerwijs dient te maken komen voor rekening van de Gebruiker. 

8.4 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) deze overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechterlijke instantie in Amsterdam. 
 

9. Overige
9.1 Coosto behoudt het recht om op ieder gewenst moment wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden of andere documenten waar in deze algemene voorwaarden naar wordt verwezen. De wijzigingen zullen per omgaande van kracht gaan op alle Gebruikers van de Coosto Trial. Geschillen die ontstaan onder deze Voorwaarden zullen worden opgelost in overeenstemming met de versie van deze Voorwaarden die van kracht was op het moment dat het geschil ontstond.

9.2 In het geval dat een clausule uit deze algemene voorwaarden niet van toepassing wordt verklaard, heeft dit geen rechtsgevolgen voor het in stand blijven van de andere clausules. Er zullen minimale veranderingen aan de clausule worden gedaan zodat deze zo snel mogelijk wel van toepassing is. De Gebruiker wordt gehouden om zelf de algemene voorwaarden periodiek  na te lopen op veranderingen. De datum waarop deze algemene voorwaarden voor het laatst zijn gewijzigd vormen de startdatum waarop deze nieuwe algemene voorwaarden automatisch van toepassing zijn. 

9.3 De Gebruiker mag de rechten welke de Gebruiker verkrijgt door deze algemene voorwaarden niet overdragen aan een ander. Coosto behoudt het recht om haar rechten wel aan een derde partij over te dragen.

9.4 Coosto is nooit aansprakelijk jegens de Gebruiker of andere derden voor schade voortvloeiende uit bijzondere omstandigheden waardoor Coosto buiten haar schuld om niet kan voldoen aan de verplichtingen welke redelijkerwijs van Coosto verwacht mogen worden. Hierbij kan worden gedacht aan situaties van oorlog, vuur, overstromingen, vandalisme, sabotage aanvallen van hackers, wettelijke implicaties, stakingen dan wel indien een derde partij, waaronder een Sociale Platform, de voorwaarden wijzigt waardoor Coosto haar dienstverlening niet meer kan leveren. Indien derde partijen waar wij van afhankelijk zijn te maken hebben met overmacht, zal dit ook resulteren in verontschuldigbare overmacht voor Coosto jegens de Gebruiker. 

9.5 Indien de Gebruiker een ingebrekestelling aangaande de Trial wil sturen naar Coosto, dient dit gedaan te worden naar legal@coosto.com alsook een fysieke kopie te worden gestuurd naar Kennedyplein 101, 5611 ZS te Eindhoven t.a.v. de Legal Advisor van Coosto. 
 

 
Page Type