Gebruiksvoorwaarden Coosto

Je verklaart met betrekking tot  integraties van Derden in Coosto, akkoord te gaan met de betreffende voorwaarden, waaronder die van: Facebook, X, Instagram, YouTube, Google, WhatsApp, Pinterest, TikTok, LinkedIn, Bitly en OpenAI.

Je mag de data die beschikbaar is via Coosto niet gebruiken voor doeleinden die niet stroken met de redelijkerwijs te verwachten veiligheids- en privacywaarborgen van Coosto. Het gebruik van Coosto mag personen op geen enkele wijze benadelen in hun fundamentele rechten en vrijheden. Denk hierbij aan:
•    Het verwerken van informatie met betrekking tot opsporing, handhaving, surveillance en/of OSINT, maar ook hiermee in verband staande onderzoeksdoeleinden of met betrekking tot een lopend strafrechtelijk onderzoek;
•    Het volgen of opsporen of profileren van personen of groepen, al dan niet op basis van persoonsgegevens;  
•    Het identificeren, targeten, traceren, segmenteren op basis van (bijzondere) persoonsgegevens alsook het monitoren of controleren van personen alsook het pogen hiervan;
•    Het verwerken van informatie betreffende etnische afstamming, ras of afkomst, tenzij bedoeld om (indirecte) discriminatie vast te stellen;
•    Het verwerken van informatie betreffende terroristen, extremisten of terroristische en/of extremistische organisaties en hiermee in verband staande onderwerpen;
•    Het aanmaken van nepaccounts en/of deze binnen Coosto te gebruiken; 
•    Al dan niet geëxporteerde data uit Coosto op enige wijze aan te wenden voor onethisch gebruik, onderzoek of opsporing, alsmede de daaraan grenzende activiteiten.


Je stemt ermee in dat wij mogen controleren of jouw gebruik van Coosto binnen deze voorwaarden valt. 

Page Type